Γίνε μέλος

Εγγραφή

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση εγγραφής μέλους. Υπόψη, ότι θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader το οποίο εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το εγκαταστήσετε κάνοντας click εδώ

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών βάσει του Άρθρου 4 του Καταστατικού

Μέλος του Σωματείου, μπορεί να γίνει κάθε ενήλικη Ελληνίδα που κατοικεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αίτησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία της ταυτότητας, σπουδές και επαγγελματική δραστηριότητα, να συνοδεύεται από φωτογραφία του υποψήφιου μέλους, καθώς και από δήλωση αυτού ότι, σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση αυτή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της, ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψή της. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η αίτηση έχει αυτοδικαίως εγκριθεί και η ενδιαφερόμενη έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, την 60η ημέρα μετά την υποβολή της αιτήσεώς της. Για την έγκριση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απορριπτικής αποφάσεως ή της παράλειψης εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως, η ενδιαφερόμενη έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής της είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.